6977301725
6974479464
6972038117
Παράγοντες που προκαλούν τη μαθηματικοφοβία.
Παράγοντες που προκαλούν τη μαθηματικοφοβία.
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσα έρευνας είναι να διερευνηθεί ο βαθμός του φόβου για τα μαθηματικά των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η μελέτη των παραγόντων αυτού. Πιο συγκεκριμένα γίνεται προσπάθεια διερεύνησης και συσχέτισης του αισθήματος της μαθηματικοφοβίας των μαθητών, όπως αυτό ορίζεται από τους Tobias και Weissbrod (1980), αναφορικά με τα προσωπικά χαρακτηριστικά των μαθητών, το κοινωνικό περιβάλλον και με τη φύση των μαθηματικών. Ως ερευνητικό εργαλείο, χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από τρία τμήματα. Το πρώτο σχετιζόταν με τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων, ενώ αλλά δυο με την αξιολόγηση των παραγόντων της μαθηματικοφοβίας. Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα, τα κορίτσια έναντι των αγοριών, καθώς και οι ηλικιακά μεγαλύτεροι μαθητές εμφανίζουν μεγαλύτερο άγχος για τα μαθηματικά. Οι μαθητές των αστικών σχολείων, εμφανίζουν ανάλογα ποσοστά μαθηματικοφοβίας, με εκείνους των περιφερειακών, ενώ επιβεβαιώνεται η άποψη ότι όσο υψηλότερο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων τόσο μικρότερη είναι η αρνητική στάση των παιδιών σχετικά με τα μαθηματικά.