6977301725
6974479464
6972038117
Επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων του ΔΙΕΚ Πάτρας. Στάσεις, απόψεις και προτάσεις βελτίωσης.
Επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων του ΔΙΕΚ Πάτρας. Στάσεις, απόψεις και προτάσεις βελτίωσης.
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων των αποφοίτων του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Πάτρας σχετικά με την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Ιδιαίτερα διερευνάται εάν υπάρχει άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στην ειδικότητα που καταρτίστηκαν, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους αυτό δεν κατέστη εφικτό. Επίσης, διερευνάται η προστιθέμενη αξία του προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ και η κατάθεση προτάσεων βελτίωσης του θεσμού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε μεγάλο ποσοστό οι καταρτιζόμενοι είχαν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και ότι όσοι συμμετείχαν σε ευρωπαϊκά προγράμματα βρήκαν πιο εύκολα εργασία. Τέλος, στις προτάσεις βελτίωσης του θεσμού των ΙΕΚ, αναφέρουν την ύπαρξη γραφείου διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, τον εκσυγχρονισμό της ύλης, την ύπαρξη ενός ebook για κάθε μάθημα που θα λειτουργεί ως οδηγός, καλύτερα εργαστήρια σε συνδυασμό με την αύξηση των εργαστηριακών μαθημάτων και την διάθεση υλικών εκπαίδευσης σε αυτά.