6977301725
6974479464
6972038117
Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών σε πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών σε πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας εργασία ήταν η κατασκευή ερωτηματολογίου για τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών και προτιμήσεων στους πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Στην παρούσα εργασία συμμετείχαν 32 άτομα, 20 άνδρες (62,5 %) και 12 γυναίκες (37,5%), πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Για την διερεύνηση κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο αυτο‐αναφοράς και εφαρμόστηκαν μη παραμετρικοί στατιστικοί έλεγχοι. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της παρούσας έρευνας, οι οποίοι παρακολούθησαν κάποια επιμόρφωση στο παρελθόν σχετίζονται θετικά με τη συμμετοχή σε ανάλογες επιμορφώσεις στο μέλλον. Ακόμη, καταγράφηκαν οι ανάγκες για επιμόρφωση σε επιμέρους τομείς, όπως η Προπονητική, ειδικά στους νεότερους συμμετέχοντες. Aν και τα αποτελέσματα αυτά αναφέρονται στους συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας, θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη από τους υπεύθυνους σχεδιασμού και υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων.