6977301725
6974479464
6972038117
Μέγεθος οικογένειας και διαμάχη ανάμεσα στα παιδιά σχολικής ηλικίας
Μέγεθος οικογένειας και διαμάχη ανάμεσα στα παιδιά σχολικής ηλικίας
Περίληψη:

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την αντίληψη γονέων και παιδιών, αναφορικά με τη διαμάχη (conflict) που υφίσταται ανάμεσα στα παιδιά. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 125 οικογένειες με δυο ή τρία παιδιά (125 γονείς και 125 παιδιά-συμμετείχε ένας γονέας και ένα παιδί από κάθε οικογένεια). Η ηλικία των γονέων κυμαινόταν από 36 έως 41 (MAge= 38 έτη) και τα παιδιά ήταν 11 ετών, που φοιτούσαν στη Ε’ τάξη Δημοτικού. Τα 71 (57%) ήταν πρωτότοκα, ενώ 58 (46%) ήταν αγόρια. Όσον αφορά στο επίπεδο σπουδών των γονέων, 45 μητέρες (36%) και 42 πατέρες (33%) είχαν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ενώ 80 μητέρες (64%) και 83 πατέρες (67%) ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο αδελφικής σχέσης (SRQ, Furman & Buhrmester, 1985). Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής της έρευνας, δεν υφίσταται στατιστικά σημαντική διαφορά γονέων και παιδιών μεταξύ τετραμελών και πενταμελών οικογενειών ως προς την αντίληψη της διαμάχης, που υφίσταται ανάμεσα στα παιδιά.