6977301725
6974479464
6972038117
Εκτιμήσεις αριθμητικών ποσοτήτων από παιδιά Α’ και Β’ Δημοτικού
Εκτιμήσεις αριθμητικών ποσοτήτων από παιδιά Α’ και Β’ Δημοτικού
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την ικανότητα των μικρών παιδιών να πραγματοποιούν εκτιμήσεις αριθμητικών ποσοτήτων. Για τον σκοπό αυτό σχεδιάστηκαν και παρουσιάστηκαν σε συνολικά 64 παιδιά Α’ και Β’ τάξης τρία έργα που αφορούσαν: α) την εκτίμηση θέσης αριθμού σε άδεια αριθμογραμμή (Έργο 1), β) την εκτίμηση αριθμητικού μεγέθους σε συγκεκριμένη θέση σε άδεια αριθμογραμμή (Έργο 2), και γ) την εκτίμηση της πληθικότητας ενός συνόλου (Έργο 3). Αν και τα ποσοστά επιτυχίας των δύο ηλικιακών ομάδων δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά, η χρήση της αριθμογραμμής ευνόησε τις επιτυχείς εκτιμήσεις τους: το 75% των παιδιών πραγματοποίησαν επιτυχείς εκτιμήσεις στα Έργα 1 και 2 όπου χρησιμοποιήθηκε η αριθμογραμμή. Τέλος, ανεξάρτητα από ηλικιακή ομάδα, στο σύνολο των έργων τα παιδιά δυσκολεύτηκαν περισσότερο στις δοκιμασίες με τους μεσαίους αριθμούς σε σχέση με τις δοκιμασίες που είχαν μικρούς ή μεγάλους αριθμούς.