6977301725
6974479464
6972038117
Η ασφαλής χρήση των κοινωνικών δικτύων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Μελέτη περίπτωσης στη Δυτ. Θεσσαλία
Η ασφαλής χρήση των κοινωνικών δικτύων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Μελέτη περίπτωσης στη Δυτ. Θεσσαλία
Περίληψη:

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, του WEB2 και της ταχύτατης τεχνολογικής ανάπτυξης, όλοι ή σχεδόν όλοι ασχολούμαστε με τα κοινωνικά δίκτυα και αναζητούμε προβολή και ενημέρωση. Η μελέτη φιλοδοξεί να αναδείξει τους προβληματισμούς που αφορούν στην προσεχτική και διακριτική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους εφήβους αλλά και την βοήθεια που μπορούν να λάβουν από τους Καθηγητές τους ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα κατάχρησης και απειλών από τρίτους. Η έρευνα στηρίζεται σε ερωτηματολόγιο το οποίο αναπτύχθηκε από τους συγγραφείς και αποσκοπεί στην καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών των ΔΙΔΕ Τρικάλων και Καρδίτσας για τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές τους οφείλουν να είναι διακριτικοί και επιφυλακτικοί και να προστατεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα συμπεράσματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά και η όποια αξιοποίησή τους θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.