6977301725
6974479464
6972038117
Διερευνώντας το θεσμό της Μαθητείας στην Εκπαίδευση: Διερευνώντας τις απόψεις των συμμετεχόντων - Η περίπτωση του ν. Λάρισας
Διερευνώντας το θεσμό της Μαθητείας στην Εκπαίδευση: Διερευνώντας τις απόψεις των συμμετεχόντων - Η περίπτωση του ν. Λάρισας
Περίληψη:

Η παρούσα εργασία ερευνά τις απόψεις, τις σκέψεις και τις εμπειρίες των μαθητευομένων στο θεσμό της μαθητείας. Ο θεσμός του μεταλυκειακού έτους – τάξη μαθητείας απευθύνεται σε μαθητές που έχουν αποφοιτήσει από Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) και αποτελεί μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών. Η έρευνα επίσης εστιάζει το ενδιαφέρον της και στην καταγραφή των εμπειριών των μαθητευομένων, θετικών ή αρνητικών, από τη μέχρι τώρα ενασχόλησή τους με το θεσμό της μαθητείας. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός, ακολουθήθηκε η μεικτή ερευνητική προσέγγιση με τη χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο διανεμήθηκε σε μαθητευόμενους του νομού Λάρισας και με συνεντεύξεις με εν ενεργεία εκπαιδευτικούς στη μαθητεία, με σκοπό την καταγραφή των απόψεών τους ως προς το θεσμό της μαθητείας. Ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν γενικά από την παρούσα ερευνητική μελέτη.