6977301725
6974479464
6972038117
Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους μαθητές των Διαπολιτισμικών Σχολείων Γυμνασίου και Λυκείου Σαπών στη Θράκη.
Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους μαθητές των Διαπολιτισμικών Σχολείων Γυμνασίου και Λυκείου Σαπών στη Θράκη.
Περίληψη:

Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελούν θεσμό που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υποστηρικτικών δομών που υπάρχουν στο Σχολείο. Η παρούσα εργασία μελετά τις απόψεις των εκπαιδευτικών στα διαπολιτισμικά σχολεία Γυμνασίου και Λυκείου Σαπών στη Θράκη σχετικά με την εφαρμογή της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2017. Από τα αποτελέσματα φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν για τη μεγάλη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα εφαρμογής της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα Διαπολιτισμικά Σχολεία. Γνωρίζουν τα πεδία εφαρμογής των δύο εννοιών και αναγνωρίζουν τις επιμέρους ανάγκες των μαθητών. Ωστόσο, οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται είναι περιορισμένες και αφορούν μεμονωμένες και ατομικές πρωτοβουλίες και όχι οργανωμένες δράσεις.