6977301725
6974479464
6972038117
Το διεπιστημονικό ταξίδι της Νέας Ελληνικής Γλώσσας με τις ΤΠΕ: μία σύγχρονη πρόταση διδασκαλίας
Το διεπιστημονικό ταξίδι της Νέας Ελληνικής Γλώσσας με τις ΤΠΕ: μία σύγχρονη πρόταση διδασκαλίας
Περίληψη:

Η παρούσα εισήγηση αφηγείται την πορεία μίας εναλλακτικής πρότασης διδασκαλίας και μάθησης, η οποία λειτουργεί υπό το πρίσμα της διαθεματικότητας με τη χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση, και στοχεύει στη διεπιστημονική δράση μεταξύ φιλολόγων και εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας. Μέσα από ομαδοσυνεργατικές, βιωματικές δράσεις και “παιγνιώδεις” δημιουργίες, ένα ψηφιακό διαδραστικό σταυρόλεξο και ένα επικουρικό θεατρικό δρώμενο, η θεώρηση αυτή προσιδιάζει στις αρχές της Σύγχρονης Παιδαγωγικής και του Κονστρουκτιβισμού/Εποικοδομισμού αναδεικνύοντας τη μαθητική κουλτούρα, χωρίς να παραμελεί την παρουσία του εκπαιδευτικού. Προσβλέπει, συνεπώς, στην εποικοδομητική και υγιή αλληλεξάρτηση των βασικών παραμέτρων της σχολικής πράξης, μαθητών-εκπαιδευτικών και των ομοτίμων μεταξύ τους, στο περιβάλλον μίας σχολικής μονάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί η γνωσιακή και παιδαγωγική τους συγκρότηση και ολοκλήρωση. Η δραστηριότητα συμπληρώνεται και ενισχύεται με την επιτόπια παρατήρηση, όπου διερευνώνται οι απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με την εφαρμογή των δύο διαθεματικών δημιουργημάτων στην (εκ)παιδευτική τους πραγματικότητα.