6977301725
6974479464
6972038117
Διανοητικές Αναπτυξιακές Αναπηρίες και Προεπαγγελματική Μαθησιακή Ετοιμότητα
Διανοητικές Αναπτυξιακές Αναπηρίες και Προεπαγγελματική Μαθησιακή Ετοιμότητα
Περίληψη:

Η εργασία μας σκοπεύει να αναδείξει την ύπαρξη παραγόντων, που εμπλέκονται στην σχέση της προεπαγγελματικής μαθησιακής ετοιμότητας (ΠρΕπ¬_ΜΕ) με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση στα άτομα με Διανοητικές Αναπτυξιακές Αναπηρίες (ΔΑΑ). Στις υποθέσεις εργασίας εξετάζουμε την σχέση της μαθησιακής ετοιμότητας (1) με την είσοδο στην αγορά εργασίας ανθρώπων με ΔΑΑ καθώς και την σχέση των δεξιοτήτων προεπαγγελματικής εκπαίδευσης (2) με την απασχόληση.
Η μελέτη εξελίσσεται στο ερευνητικό πεδίο της Ειδικής Αγωγής σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες με έμφαση την Εκπαίδευση Ενηλίκων με ΔΑΑ που παρουσιάζουν νοητικές αναπηρίες και αυτισμό. Στα  εργαλεία αξιοποιήθηκε η παρατήρηση της προεπαγγελματικής εκπαίδευσης σε δύο μελέτες περίπτωσης: ενός 30χρονου με διάγνωση διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής στο Κέντρο Τέχνης Καλαμάτας (ΚΤΚ) και ενός 36χρονου με νοητική αναπηρία σε βιολογική καλλιέργεια στον κήπο της Λυσούς, στην Καλαμάτα. Στα αποτελέσματα διαφαίνεται ότι οι παράγοντες συνυπάρχουν σε συνέχεια στην εκπαιδευτική διαδρομή. Ακόμη, διαφαίνεται ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων προεπαγγελματικής μαθησιακής ετοιμότητας στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας προσμετράται στα οφέλη των ατόμων με ΔΑΑ.