6977301725
6974479464
6972038117
Αξιολόγηση διδακτικών εγχειριδίων επιμορφούμενων σε πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης Καθηγητών Πληροφορικής
Αξιολόγηση διδακτικών εγχειριδίων επιμορφούμενων σε πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης Καθηγητών Πληροφορικής
Περίληψη:

Η συγκεκριμένη εργασία πραγματεύεται την αξιολόγηση των διδακτικών εγχειριδίων (Υλικό Αναφοράς, Παρουσιάσεις, Δραστηριότητες, & Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης) ενός προγράμματος τηλεκπαίδευσης Καθηγητών Πληροφορικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως προς τη διδακτική και παιδαγωγική τους καταλληλότητα. Το μεθοδολογικό πλαίσιο που ακολουθήθηκε για την επίτευξη του προαναφερόμενου σκοπού στηρίχθηκε στη λήψη ερευνητικών δεδομένων από τους επιμορφούμενους με δειγματοληπτικό σχεδιασμό, με τη βοήθεια διαδικτυακού ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί Πληροφορικής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειών της Θεσσαλίας, άνδρες και γυναίκες, ανεξαρτήτως χρόνων προϋπηρεσίας, οι οποίοι παρακολούθησαν το επιμορφωτικό πρόγραμμα. Από τα συμπεράσματα της έρευνας διαφαίνεται πως οι επιμορφούμενοι θεωρούν πολύ καλά έως εξαιρετικά τα διδακτικά εγχειρίδιο, -τόσο ως προς τη διδακτική, όσο και ως προς την και παιδαγωγική τους μεθοδολογία.