6977301725
6974479464
6972038117
Προς ένα ενισχυμένο σύστημα ακαδημαϊκής υποστήριξης φοιτητών: Η περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Προς ένα ενισχυμένο σύστημα ακαδημαϊκής υποστήριξης φοιτητών: Η περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Περίληψη:

Στο παρόν άρθρο περιγράφεται η μεθοδολογία συγκρότησης και ανάπτυξης ενός συστήματος ακαδημαϊκής υποστήριξης των φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Η ανάγκη εφαρμογής ενός συστήματος υποστήριξης σπουδών στο ΕΑΠ προέκυψε από τη διαπίστωση της διάστασης μεταξύ του μαθησιακού προφίλ των ενήλικων φοιτητών και των υψηλών ακαδημαϊκών απαιτήσεων που οι ίδιοι καλούνται να ικανοποιήσουν στο εξ αποστάσεως τριτοβάθμιο ίδρυμα εκπαίδευσης. Μετά από βιβλιογραφική επισκόπηση και εμπειρική μελέτη, προέκυψε ένα καινοτόμο θεωρητικό και εφαρμοσμένο μοντέλο υποστήριξης για τους φοιτητές του ΕΑΠ, που όμως είναι δυνητικά χρήσιμο για όλα τα τριτοβάθμια ιδρύματα που προσφέρουν, μερικά ή αποκλειστικά, σπουδές από απόσταση. Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η περιγραφή των μεθοδολογικών σταδίων ανάπτυξης της πλατφόρμας και η συνοπτική παρουσίαση του μοντέλου και της πλατφόρμας υποστήριξης των φοιτητών του ΕΑΠ.