6977301725
6974479464
6972038117
Ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των δικαστικών υπαλλήλων υπό το πρίσμα των διευθυντών και τμηματαρχών των δικαστηρίων της Ελλάδας
Ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των δικαστικών υπαλλήλων υπό το πρίσμα των διευθυντών και τμηματαρχών των δικαστηρίων της Ελλάδας
Περίληψη:

Η διερεύνηση-ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών αποτελεί μια διαδικασία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, η οποία καταλήγει στον εντοπισμό των μαθησιακών αναγκών ατόμων ή ομάδων. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να ανιχνεύσει τις διδακτικές ανάγκες των Δικαστικών Υπαλλήλων της Ελλάδας και να αναδείξει τα ενδιαφέροντά τους, καθώς ο υπάλληλος είναι ο μόνος που γνωρίζει τις προσωπικές του αδυναμίες, αλλά και του Οργανισμού στον οποίο υπηρετεί. Θα εστιάσει στις απαντήσεις των Διευθυντών και των Προϊσταμένων τμημάτων των δικαστικών υπηρεσιών, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε 22 και 38 αντίστοιχα. Για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων της Ελλάδας υπάρχουν ελάχιστες έρευνες, γεγονός που καθιστά αναγκαία την παρούσα έρευνα. Για την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των δικαστικών υπαλλήλων σχεδιάστηκε ένα OnLine δομημένο ερωτηματολόγιο, αποτελούμενο από επτά ενότητες, το οποίο απαντήθηκε από 273 άτομα. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν την απουσία μιας οργανωμένης εκπαίδευσης από τον κλάδο των δικαστικών υπαλλήλων, καθώς και την αύξηση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας των δικαστικών υπαλλήλων όταν αυτοί επιμορφώνονται.