6977301725
6974479464
6972038117
Η Εκπαιδευτική Ρομποτική μέσα από ερευνητικές προσεγγίσεις: Μια συστηματική βιβλιογραφική επισκόπηση
Η Εκπαιδευτική Ρομποτική μέσα από ερευνητικές προσεγγίσεις: Μια συστηματική βιβλιογραφική επισκόπηση
Περίληψη:

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική στην εποχή μας εμφανίζεται όλο και περισσότερο ως ενδοσχολική και εξωσχολική πρακτική γραμματισμού. Παράλληλα, σημειώνεται έντονη συγγραφική δραστηριότητα που επιχειρεί να συμβάλλει στον επιστημονικό διάλογο γύρω από το πλαίσιο της ενσωμάτωσής της στην εκπαίδευση. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρακολουθήσει μέσω συστηματικής βιβλιογραφικής επισκόπησης τον διάλογο αυτό και να μελετήσει το ερευνητικό υπόβαθρο των δημοσιεύσεων των τελευταίων είκοσι ετών. Τα πορίσματα της επισκόπησης έδειξαν ότι α) η Εκπαιδευτική Ρομποτική έχει ως πυξίδα συγκεκριμένες προσεγγίσεις, όπως αυτές του κονστρουκτιβισμού και της θεωρίας των επιστημών STEM, β) κυριαρχούν οι ποσοτικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων και γ) εκφράζεται η ανάγκη να βρεθούν νέοι τρόποι ανάγνωσης της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Τέλος, σημειώθηκε ότι μια επισταμένη ανάγνωση πρακτικών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ευρύτερο συγκείμενο, καθώς – όπως αποκάλυψαν τα δεδομένα μας - οτιδήποτε καταγράφεται στο χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας είναι άμεσα συνυφασμένο με τα κοινωνικoπολιτικά του συμφραζόμενα.