6977301725
6974479464
6972038117
Αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών Παιδικής Κακοποίησης στην Εκπαίδευση. Στάσεις, αντιλήψεις και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου.
Αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών Παιδικής Κακοποίησης στην Εκπαίδευση. Στάσεις, αντιλήψεις και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου.
Περίληψη:

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στο φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης και στη διαχείρισή του, πρόληψη και αντιμετώπιση. Περιγράφει τρόπους διαγνωστικής εκτίμησης και παρέμβασης για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, καθώς και τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθούν σε περιπτώσεις υποψίας περιστατικών παιδικής κακοποίησης ή/και παραμέλησης μαθητών. Επίσης εστιάζει στο λόγο των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσα από πρωτογενή ερευνητικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από ένα δείγμα 98 εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δράμας. Στόχος επίσης της εργασίας αυτής είναι να παρουσιαστούν οι στάσεις, οι αντιλήψεις και η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών, που συμμετείχαν στην έρευνα, απέναντι στο φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης και να αναδειχθούν τα στοιχεία εκείνα που εμποδίζουν την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου. Τα ευρήματα της έρευνάς μας προέρχονται από ένα συγκεκριμένο δείγμα εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γενικευθούν. Στόχο έχουν να προσφέρουν μια μικρή ακόμα συμβολή στην έρευνα για την ουσιαστικότερη διαχείριση και αντιμετώπιση περιστατικών ανηλίκων που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας.