6977301725
6974479464
6972038117
Η δέσμευση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Η δέσμευση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Περίληψη:

Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν και εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των σχολικών οργανισμών είναι η δέσμευση που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτούς. Οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στελεχώνονται με δασκάλους γενικής παιδείας και ειδικοτήτων οι περισσότεροι από τους οποίους υπηρετούν σε πάνω από έναν εκπαιδευτικούς οργανισμούς για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους. Στην παρούσα έρευνα μελετάται ο βαθμός και το είδος της δέσμευσης που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. Με ποιοτική έρευνα, συγκεντρώνονται δεδομένα από 31 συνεντεύξεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και δασκάλους έξι σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Ηλείας και αναλύονται θεματικά. Συμπεραίνεται, ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων εμφανίζουν συναισθηματική επαγγελματική δέσμευση και οργανωσιακή δέσμευση της συνέχισης. Και τα δύο είδη δέσμευσης επηρεάζονται από αρκετούς παράγοντες και κυρίως από την υπηρέτησή τους σε πάνω από μία σχολικές μονάδες.