6977301725
6974479464
6972038117
Παράγοντες που καθόρισαν τη συμμετοχικότητα των νηπιαγωγών στην αυτοαξιολόγηση
Παράγοντες που καθόρισαν τη συμμετοχικότητα των νηπιαγωγών στην αυτοαξιολόγηση
Περίληψη:

Σκοπός του άρθρου είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της διερεύνησης των παραγόντων που καθόρισαν τη συμμετοχική ή απορριπτική στάση των εκπαιδευτικών στην Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής τους Μονάδας (ΑΣΜ) την πρώτη χρονιά εφαρμογής του θεσμού (Νόμος 4692/2020) στα δημόσια νηπιαγωγεία της χώρας. Πρόκειται για μία ποιοτική έρευνα με δείγμα 17 εκπαιδευτικών Προσχολικής εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα αναδύουν τους παράγοντες που καθόρισαν τη στάση των εκπαιδευτικών του δείγματος στην εκπαιδευτική αλλαγή, τις πηγές πληροφόρησής τους καθώς και μία ρητορική παρανοήσεων που καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα συνδικαλιστικά όργανα σε συνδυασμό με την παντελή απουσία επιστημονικής ενημέρωσης από επίσημους φορείς του Υπουργείου Παιδείας. Καθοριστικός για την εισαγωγή της καινοτομίας παρουσιάζεται ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας και η κατάρτισή του σε τεχνικές σχεδιασμού στρατηγικού προγραμματισμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας.