6977301725
6974479464
6972038117
Στάσεις εκπαιδευτικών προς την συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία
Στάσεις εκπαιδευτικών προς την συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία
Περίληψη:

Η συνεργασία, η κοινωνική ισότητα, η συνεχής εκπαίδευση και το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο είναι στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν την σύγχρονη κοινωνία. Το εκπαιδευτικό σύστημα με στόχο την υλοποίηση των παραπάνω θέσεων παρέχει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές. Στο πλαίσιο της ισότιμης χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης εφαρμόζεται η αρχή της συμπερίληψης για την επιτυχία της οποίας καθοριστικός είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών και γι΄αυτό τον λόγο είναι σημαντικό να καταγράφονται οι στάσεις τους. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών για την συμπερίληψη. Συμμετείχαν 120 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω ερωτηματολογίου για την δόμηση του οποίου λήφθηκε υπόψη η σύγχρονη βιβλιογραφία. Τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν μια βελτίωση της στάσης των εκπαιδευτικών σε σχέση με προηγούμενες έρευνες, ωστόσο επισημαίνεται από τους συμμετέχοντες η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διαφορετικότητας.