6977301725
6974479464
6972038117
Η επίδραση της πανδημίας στην ψυχολογία, την ικανοποίηση και την κανονικότητα των εκπαιδευτικών
Η επίδραση της πανδημίας στην ψυχολογία, την ικανοποίηση και την κανονικότητα των εκπαιδευτικών
Περίληψη:

Η έλευση του κορωνοϊού δημιούργησε ραγδαίες αλλαγές, καθώς είχε έντονες επιπτώσεις στις ζωές των ατόμων. Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση των επιπτώσεων της πανδημίας στις ζωές των εκπαιδευτικών. Οι συμμετέχοντες της συγκεκριμένης μελέτης ήταν 244 ενήλικες εκπαιδευτικοί. Το εργαλείο αποτέλεσε ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο, το οποίο βασίστηκε κυρίως σε διεθνείς μελέτες και διερευνούσε τις ψυχολογικές αλλαγές των υποκειμένων, την ικανοποίηση από τη ζωή τους και τις αλλαγές στην κανονικότητά τους σε συνδυασμό με κάποια δημογραφικά χαρακτηριστικά. Για τη διαδικασία ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν η περιγραφική στατιστική, η ανάλυση συσχετίσεων, η διερεύνηση διαφορών μέσων όρων σε ανεξάρτητα δείγματα και η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν τη σχέση της ικανοποίησης από τη ζωή με τις ψυχολογικές μεταβολές και τις μεταξύ τους επιδράσεις, όπως και τη σχέση της κανονικότητας με την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης. Η εν λόγω έρευνα ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τα θέματα της ψυχολογίας τους.