6977301725
6974479464
6972038117
«Επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών: Μια ποσοτική προσέγγιση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας»
«Επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών: Μια ποσοτική προσέγγιση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας»
Περίληψη:

Ο βασικός στόχος της παρούσας εμπειρικής έρευνας, που διεξήχθη από τις 28 Δεκεμβρίου του 2019 ως τις 16 Ιανουαρίου του 2020, αποτέλεσε η εξακρίβωση του βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών και η εξέταση της επιρροής των δημογραφικών χαρακτηριστικών στο επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 151 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας. Ως ερευνητικό εργαλείο αξιοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων αναδεικνύεται χαμηλός βαθμός επαγγελματικής ικανοποίησης των συμμετεχόντων, οι οποίοι δηλώνουν έλλειψη ικανοποίησης από τις δυνατότητες προαγωγής και τον μισθό. Ειδικότερα, σε σχέση με τους ενδογενείς παράγοντες ικανοποίησης, διαπιστώνουμε ότι η μικρή ικανοποίηση συνδέεται με τη δυσκολία έκφρασης των εσωτερικών δυνατοτήτων και τη μη αξιοποίηση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών. Οι εξωγενείς παράγοντες παρουσιάζουν αντίστοιχη μικρή ικανοποίηση. Καλύτερα φαίνεται να βαθμολογείται η σταθερότητα στην εργασία, λόγω του μεγάλου ποσοστού μονίμων εκπαιδευτικών στον πληθυσμό Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά δεν φαίνεται να επιδρούν στο επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης, πλην της σχέσης εργασίας.