6977301725
6974479464
6972038117
Συνθετική προσέγγιση της συμμετοχής των ενηλίκων στην εκπαίδευση: Αναθεωρημένη αλυσίδα αντιδράσεων
Συνθετική προσέγγιση της συμμετοχής των ενηλίκων στην εκπαίδευση: Αναθεωρημένη αλυσίδα αντιδράσεων
Περίληψη:

Η συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση είναι ένα σύνθετο ζήτημα που απασχολεί τους ερευνητές του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου. Η τελική απόφαση για συμμετοχή επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, ενδογενείς και εξωγενείς, οι οποίοι μπορούν μετά από έρευνα στο πεδίο και με τη χρήση των κατάλληλων ερευνητικών εργαλείων να καταγραφούν, να αναλυθούν και να ερμηνευθούν. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η παρουσίαση και η ανάλυση της ‘Αναθεωρημένης Αλυσίδας Αντιδράσεων’, η οποία μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση νέων ερευνών για τη διερεύνηση των παραγόντων συμμετοχής των ενηλίκων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η συνθετική αυτή προσέγγιση δημιουργήθηκε μετά από έρευνα και είχε ως βάση την ‘Αλυσίδα Αντιδράσεων’ της Patricia Cross (1981). Για τη δημιουργία της, αξιοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός παραγόντων που περιελάμβανε η αλυσίδα αντιδράσεων, αλλά και οι παράγοντες που καταγράφηκαν στις έρευνες που διεξήχθησαν από τον συγγραφέα στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια.