6977301725
6974479464
6972038117
Η «αγωγή θανάτου» στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Διερεύνηση της θεματικής στα σχολικά εγχειρίδια και ανάπτυξή της με τη συνδρομή της τέχνης και του πολιτισμού
Η «αγωγή θανάτου» στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Διερεύνηση της θεματικής στα σχολικά εγχειρίδια και ανάπτυξή της με τη συνδρομή της τέχνης και του πολιτισμού
Περίληψη:

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο της την ανάδειξη της σημασίας που έχει η ανάπτυξη μίας «αγωγής θανάτου» στο πλαίσιο της σύγχρονης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ακολούθως, τη διερεύνηση του θέματος στα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας, της Νεοελληνικής και Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, των Θρησκευτικών και, τέλος, την υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση των ανωτέρω και την ανάπτυξη Πολιτιστικών Προγραμμάτων με τη συνδρομή των Καλών Τεχνών και των Γραμμάτων. Δεδομένης αφενός της έλλειψης σχετικής προπαρασκευής των παιδιών από το οικογενειακό περιβάλλον, αφετέρου της παραμορφωτικής εικόνας που παρέχουν τα ΜΜΕ για το θέμα, επίσης λόγω της ευάλωτης ψυχοσύνθεσης των εφήβων και της ανάγκης για παροχή αυξημένης στήριξης σε αυτούς, θεωρείται αναγκαία όσον αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα η συνδρομή του σχολείου. Κατ’ αρχάς η χρήση του υλικού που παρέχουν τα σχολικά εγχειρίδια, περαιτέρω δε η επεξεργασία και ανάπτυξη αυτού μέσω του πολιτισμού κάνουν δυνατή τη βιωματική πρόσληψη του θέματος από τον μαθητή, γεγονός που προάγει την ψυχοπνευματική του εξέλιξη και ωρίμανση.