6977301725
6974479464
6972038117
Απόψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας στην ένταξη της επιμόρφωσης στον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας. Η περίπτωση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας
Απόψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας στην ένταξη της επιμόρφωσης στον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας. Η περίπτωση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας
Περίληψη:

Η παρούσα εισήγηση στηρίζεται σε δύο πυλώνες, αυτούς της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και του προγραμματισμού της σχολικής μονάδας. Σκοπός της είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας αναφορικά με τη μεταξύ τους σχέση, όπως περιγράφεται από τα ερευνητικά ερωτήματα, που παρατίθενται στη συνέχεια. Χωρίς το δείγμα να είναι ικανό για γενίκευση των αποτελεσμάτων, ως δείγμα ευκολίας, μπορούν, ωστόσο, να διατυπωθούν συμπεράσματα για περαιτέρω μελέτη και προβληματισμό. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο ατομικής συμπλήρωσης, με το σύνολο των ερωτήσεων να είναι κλειστού τύπου. Συνολικά συμμετείχαν 74 εκπαιδευτικοί από τους 1.000 περίπου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Από τη μελέτη φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν αναγκαία την ένταξη της επιμόρφωσης στον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας, ενώ ταυτόχρονα δεν θεωρούν πως οι ίδιοι αποτελούν κομμάτι της διοργάνωσης επιμορφωτικών δράσεων.