6977301725
6974479464
6972038117
Διαχείριση του πένθους: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Διαχείριση του πένθους: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Περίληψη:

Η απώλεια αγαπημένων προσώπων αποτελεί καθολική εμπειρία της ζωής. Οι εκπαιδευτικοί συνυπάρχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα με τα παιδιά και θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζουν τα παιδιά που βιώνουν πένθος. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) από όλη την Ελλάδα για τον ρόλο του εκπαιδευτικού στη διαχείριση του πένθους σε μαθητές. Xρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος με ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς το οποίο συμπλήρωσαν 1.374 εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποτέλεσαν και το δείγμα της έρευνας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος αναγνωρίζουν ως σημαντικό τον ρόλο τους στη διαχείριση του πένθους που βιώνουν οι μαθητές. Ωστόσο, καταγράφονται αντιφατικές στάσεις και αντιλήψεις ως προς τη διαχείριση του πένθους μαθητών. Θεωρούν ότι είναι καλό να παραπέμπεται ο μαθητής σε σύμβουλο πένθους και εκφράζουν αμηχανία να συζητούν με μαθητές για το ζήτημα του θανάτου. Παράλληλα, θεωρούν ότι δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για την παρέμβαση και στήριξη μαθητών που πενθούν.