6977301725
6974479464
6972038117
Ψυχοκοινωνικές Επιπτώσεις της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής – Οι απόψεις των Λογοθεραπευτών
Ψυχοκοινωνικές Επιπτώσεις της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής – Οι απόψεις των Λογοθεραπευτών
Περίληψη:

Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική βιβλιογραφία επισημαίνει πως ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας είναι πιθανό να εμφανίσει συμπτώματα Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής (ΕΔΓ). Η ΕΓΔ συχνά προκαλεί δευτερογενώς, έντονες ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές δυσκολίες στο άτομο, με αποτέλεσμα να χρήζει υποστήριξης για περαιτέρω ψυχοκοινωνική αποκατάσταση. Η παρούσα έρευνα ασχολείται με τις ψυχοκοινωνικές δυσκολίες ανηλίκων και ενηλίκων με ΕΓΔ και την ικανότητα ανίχνευσής τους από το λογοθεραπευτή. Για την διερεύνηση του θέματος πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με εις βάθος συνεντεύξεις σε δείγμα 5 λογοθεραπευτών. Οι ίδιοι, αν και αναγνώρισαν την ανάγκη ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ατόμων με ΕΓΔ, έτειναν να δηλώνουν ανέτοιμοι να εντοπίσουν τυχόν ενδείξεις ψυχοκοινωνικών δυσκολιών. Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε η ανάγκη οι ειδικοί θεραπευτές που συνεργάζονται με τα άτομα με ΕΓΔ να μπορούν να ανιχνεύσουν πρώιμα δυσκολίες τέτοιου τύπου και να συνεργαστούν με άλλες ειδικότητες για την παροχή ολιστικής φροντίδας και υποστήριξης.