6977301725
6974479464
6972038117
Αυθεντική μάθηση-Αυθεντική Αξιολόγηση: μια προσπάθεια διερεύνησης των απόψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αυθεντική μάθηση-Αυθεντική Αξιολόγηση: μια προσπάθεια διερεύνησης των απόψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Περίληψη:

Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια αποτύπωσης των απόψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας σχετικά με το θέμα της Αυθεντικής Αξιολόγησης και της Αυθεντικής Μάθησης. Πραγματοποιήθηκε έρευνα σε ένα δείγμα 74 εκπαιδευτικών, από το σύνολο περίπου χιλίων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νομό και διερευνήθηκε η άποψή τους σχετικά με το αν είναι εφικτή η πραγματοποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης σε ένα Αυθεντικό Περιβάλλον Μάθησης, κατά πόσο εφαρμόζουν την Αυθεντική Αξιολόγηση στην τάξη τους, ποιες τεχνικές και ποια μέσα αποτύπωσης χρησιμοποιούν. Η έρευνα έγινε με ερωτηματολόγια και ερωτήσεις κλειστού τύπου. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν τείνουν να παρουσιάζουν μια θετική στάση των εκπαιδευτικών ως προς την αυθεντική αξιολόγηση των μαθητών/τριών, ενώ πολύ σημαντικό είναι το συμπέρασμα ότι το αποτέλεσμα της αξιολογικής διαδικασίας επηρεάζει τον μετέπειτα σχεδιασμό των δραστηριοτήτων προς όφελος του/της μαθητή/τριας.