6977301725
6974479464
6972038117
Απόψεις νηπιαγωγών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο
Απόψεις νηπιαγωγών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο
Περίληψη:

Με την παρούσα ποιοτική έρευνα επιχειρείται να αποτυπωθούν οι απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά με την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές νηπιαγωγείου, τα δυνατά και αδύναμα σημεία της, τις δυσκολίες και τα προβλήματα της, όπως επίσης και να καταγραφούν οι προτάσεις των νηπιαγωγών για την αποτελεσματικότητά της. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιείται ένα ερωτηματολόγιο με ανοιχτές ερωτήσεις. Τα δεδομένα επεξεργάζονται με τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου. Από την ανάλυση των δεδομένων αναδεικνύονται οι εξής διαπιστώσεις: η αδιαμφισβήτητη δια ζώσης προσχολική εκπαίδευση, ο προαιρετικός και συμπληρωματικός ρόλος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη προσχολική εκπαίδευση. Επίσης οι εξής αναγκαιότητες: η θετική στάση των νηπιαγωγών, η εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους, η επιμόρφωση και υποστήριξη τόσο των νηπιαγωγών όσο και των γονέων, η ικανοποίηση αναγκών υλικοτεχνικής υποδομής των μαθητών, νηπιαγωγών και σχολικών μονάδων, η διαμόρφωση ελκυστικών, διαδραστικών και εύχρηστων ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης, ψηφιακών εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των μαθητών νηπιαγωγείου.