6977301725
6974479464
6972038117
Κριτική Αποτίμηση Α.Π. Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Κριτική Αποτίμηση Α.Π. Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Περίληψη:

Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να έχουν κριτική σκέψη. Να κάνουν την αυτοκριτική τους, να είναι ενήμεροι για τις σύγχρονες τάσεις και μέσα από μια κριτική αποτίμηση να εξελίσσουν και να αναπροσαρμόζουν το μάθημα τους. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια κινείτε και η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση, που κάνει μια κριτική αποτίμηση του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών στη Φυσική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Μέσα από την ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας παρουσιάζονται προβληματισμοί καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις εμπλουτισμού των Αναλυτικών Προγραμμάτων με μοντέλα διδασκαλίας που επενδύουν στην ανάπτυξη του κινητικού γραμματισμού των μαθητών. Η Φυσική Αγωγή είναι ένα αναπόσπαστο και βασικό αντικείμενο της εκπαίδευσης, οφείλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην σύγχρονη συμπεριληπτική εκπαίδευση και να εξελίσσεται μέσα από τις διεθνείς προκλήσεις.