6977301725
6974479464
6972038117
Έμφυλα στερεότυπα στα σχολικά εγχειρίδια: έρευνα και διδακτική παρέμβαση στο βιβλίο των αγγλικών της Β’ γυμνασίου
Έμφυλα στερεότυπα στα σχολικά εγχειρίδια: έρευνα και διδακτική παρέμβαση στο βιβλίο των αγγλικών της Β’ γυμνασίου
Περίληψη:

Τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν διεθνώς βασικό πεδίο έρευνας των έμφυλων ανισοτήτων, διότι λειτουργούν ως φορείς των επικρατούντων κοινωνικών και πολιτισμικών αξιών. Στη χώρα μας, η έρευνα των σχολικών εγχειριδίων έχει δείξει ότι ανεξάρτητα από τη βαθμίδα εκπαίδευσης και το διδακτικό αντικείμενο το οποίο υπηρετούν, εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως είναι η υποεκπροσώπιση των γυναικών και ο περιορισμό τους σε παραδοσιακές δραστηριότητες. Η παρούσα εργασία μελετά την εικονογράφηση του σχολικού εγχειριδίου που χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στη Β’ τάξη του γυμνασίου, αναφορικά με την εμφάνιση ανδρών και γυναικών. Με αφορμή τα ευρήματα της έρευνας, προτείνεται η τροποποίηση μιας δραστηριότητας του υπό εξέταση βιβλίου από τους ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριες, με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους προς την κατεύθυνση της ισότιμης συμμετοχής των φύλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.