6977301725
6974479464
6972038117
Συγκριτική μελέτη του εργασιακού έργου στις εκπαιδευτικές μονάδες πριν και κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19
Συγκριτική μελέτη του εργασιακού έργου στις εκπαιδευτικές μονάδες πριν και κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19
Περίληψη:

Στην παρούσα εργασία διερευνάται αν η σύγκριση των καθημερινών εργασιακών εκδηλώσεων των εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες, πριν και κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, επηρεάζεται από τις διάφορες πτυχές του ψυχολογικού συμβολαίου, που διαμορφώνονται στις μονάδες αυτές. Για τον σκοπό αυτό, η σύγκριση των καθημερινών εργασιακών εκδηλώσεων αναλύθηκε στις διαστάσεις της σύγκρισης του αποτελέσματος της εργασίας του εκπαιδευτικού και των συνεπειών της εργασίας του, μεταξύ των δύο περιόδων. Αντίστοιχα, οι πτυχές του ψυχολογικού συμβολαίου μελετήθηκαν ως προς την ικανοποίηση από τις εργασιακές σχέσεις, την εργασιακή δικαιοσύνη και τις διαπροσωπικές εργασιακές σχέσεις με τον προϊστάμενο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2021 μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και σε αυτήν συμμετείχαν 167 εκπαιδευτικοί. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, παρατηρείται ότι κάποιες από τις διαστάσεις των πτυχών του ψυχολογικού συμβολαίου επηρεάζουν όχι συνολικά, αλλά εν μέρει τη σύγκριση των καθημερινών εργασιακών εκδηλώσεων του εκπαιδευτικού, στις περιόδους πριν και κατά την περίοδο της πανδημίας.