6977301725
6974479464
6972038117
Συνθήκες και προϋποθέσεις της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και Δ/ντών των σχολικών μονάδων (υποστηρικτικοί – ανασταλτικοί παράγοντες)
Συνθήκες και προϋποθέσεις της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και Δ/ντών των σχολικών μονάδων (υποστηρικτικοί – ανασταλτικοί παράγοντες)
Περίληψη:

Στην παρούσα εισήγηση αποτυπώνονται, μέσω μίας μελέτης περίπτωσης, οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Πιερίας όσων αφορά το φαινόμενο της συνεργασίας των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας σε σχέση με το σχολικό περιβάλλον στο οποίο εμφανίζεται το κοινωνικό φαινόμενο της συνεργασίας. Η έρευνα διενεργήθηκε από αρχές Οκτωβρίου 2016 έως τα τέλη του Ιουνίου 2017. Στην έρευνα επιλέχτηκαν 31 Δημοτικά σχολεία από τα 61 Δημοτικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Πιερίας. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε 31 από τα 61 Δημοτικά Σχολεία της ΔΙΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας). Σκοπός της έρευνας ήταν να αποτυπωθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών όσων αφορά τους υποστηρικτικούς και ανασταλτικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συνεργασίας τους σε επίπεδο των ιδιαιτεροτήτων της σχολικής μονάδας, των εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας ως οργανισμού, ο οποίος διέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο: τις εγκυκλίους καθώς και τις Υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου παιδείας.