6977301725
6974479464
6972038117
Ο Μέντορας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Μέντορας αυθεντία ή αυθεντικός μέντορας;
Ο Μέντορας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Μέντορας αυθεντία ή αυθεντικός μέντορας;
Περίληψη:

To mentoring θεωρείται νεωτεριστική μέθοδος στην εκπαίδευση ενηλίκων και η βιβλιογραφία αναγνωρίζει τη συμβολή του στη ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Για την αποτελεσματικότητα των μεντορικών πρακτικών βασικός παράγοντας είναι ο μέντορας, τη σκιαγράφηση του οποίου αποσκοπεί η παρούσα μελέτη. Εφαρμόζοντας ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση πραγματοποιήθηκαν 20 ημιδομημένες συνεντεύξεις με εκπαιδευτές ενηλίκων από Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) με τις οποίες διερευνήθηκαν οι απόψεις εκπαιδευτών ενηλίκων αναφορικά με τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού μέντορα, το ρόλο του καθώς και τα κριτήρια επιλογής του. Τα ευρήματα της έρευνας ανέδειξαν ως βασικά προσόντα του αποτελεσματικού μέντορα τη κατάρτισή του σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και στο mentoring, διδακτικές, επικοινωνιακές και σχεσιακές δεξιότητες καθώς, επίσης, θετική στάση στη δια βίου μάθηση και διάθεση για καινοτομίες. Αναφορικά με το ρόλο του, οι εκπαιδευτές ενηλίκων αντιλαμβάνονται τον αποτελεσματικό μέντορα ως εκπαιδευτή και πρότυπο διδασκαλίας αλλά και ως ισότιμο συνεργάτη.