6977301725
6974479464
6972038117
Απόψεις και ετοιμότητα Κοινωνικών λειτουργών και Εκπαιδευτικών (Σ.Ε.Π.) ως προς την ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων στο γενικό σχολείο
Απόψεις και ετοιμότητα Κοινωνικών λειτουργών και Εκπαιδευτικών (Σ.Ε.Π.) ως προς την ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων στο γενικό σχολείο
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της ετοιμότητας των κοινωνικών λειτουργών και των εκπαιδευτικών - Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), κατά την εργασία τους με παιδιά πρόσφυγες. Επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι η αποτύπωση της συνεργασίας κοινωνικών λειτουργών και εκπαιδευτικών, καθώς και οι απόψεις τους αναφορικά με τη σχέση ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης, τη σχέση τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν καθώς και για την τοποθέτηση κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μεθοδολογία και πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις. Διαπιστώθηκε ότι εκπαιδευτικοί (Σ.Ε.Π.) και κοινωνικοί λειτουργοί μετά τις βασικές τους σπουδές θεωρούν ότι δεν ήταν έτοιμοι για την ενασχόλησή τους με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και το προσφυγικό ζήτημα. Σημαντικό παράγοντα θεωρούν την προσωπική ενασχόληση για την ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Επιπλέον, οι Σ.Ε.Π. θεωρούν τους κοινωνικούς λειτουργούς σημαντικούς συνεργάτες στην επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται στο σχολείο και υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στην συνεργασία τους.