6977301725
6974479464
6972038117
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού στην Ελλάδα
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού στην Ελλάδα
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθούν ορισμένες όψεις του ζητήματος της αξιολόγησης του/της εκπαιδευτικού στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο. Ειδικότερα, θέσαμε ερωτήματα σχετικά με τις αιτίες και τα αποτελέσματα της μη εφαρμογής καθώς και τις προϋποθέσεις εφαρμογής ενός αξιολογικού συστήματος. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στα αποτελέσματα της ανασκόπησης αναδείχθηκαν οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών και η έλλειψη πολιτικής βούλησης απέναντι στην εφαρμογή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ως βασικοί λόγοι για τη μη εφαρμογή. Η μακροχρόνια κατάσταση οδήγησε σε απομάκρυνση από τις αντίστοιχες εξελίξεις σε άλλες χώρες ενώ στο εσωτερικό διαπιστώνεται εφησυχασμός για μία μερίδα εκπαιδευτικών, έλλειψη κινήτρων για άλλους με αποτέλεσμα να διαιωνίζονται δυσλειτουργίες που αποβαίνουν σε βάρος των μαθητών/τριών. Τέλος, στην πρότασή μας για την εισαγωγή συστηματικής αξιολόγησης διατυπώθηκαν ως βασικές προϋποθέσεις α) η ύπαρξη σαφώς προσδιορισμένων κριτηρίων, βασισμένων σε επιστημονικά πορίσματα, β) η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, γ) η παροχή κινήτρων και δ) η καλλιέργεια κουλτούρας αξιολόγησης.