6977301725
6974479464
6972038117
Απόψεις μαθητών Γυμνασίου από την εφαρμογή ενός συστήματος ηλεκτρονικής αξιολόγησης στο μάθημα της Πληροφορικής
Απόψεις μαθητών Γυμνασίου από την εφαρμογή ενός συστήματος ηλεκτρονικής αξιολόγησης στο μάθημα της Πληροφορικής
Περίληψη:

Η εξέλιξη του διαδικτύου και η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδασκαλία, επέφεραν καινοτόμες και σύγχρονες προσεγγίσεις στη διαδικασία της μάθησης, προσφέροντας νέες δυνατότητες στο κομμάτι της αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων που στηρίζονται στη χρήση υπολογιστών και της τεχνολογίας web 2.0 δημιουργώντας την ηλεκτρονική αξιολόγηση (ΗΑ). Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το πλαίσιο, τη μεθοδολογία και το αποτέλεσμα μιας άτυπης έρευνας σχετικά με την εφαρμογή ενός συστήματος ηλεκτρονικής αξιολόγησης (ΣΗΑ) που χρησιμοποιήθηκε στο 1ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας για δύο διαδοχικές σχολικές χρονιές για τις ανάγκες του μαθήματος της Πληροφορικής. Η ανάπτυξη του συστήματος αυτού έγινε με την αξιοποίηση των εργαλείων που παρέχει η υπηρεσία ηλεκτρονική τάξη (η-τάξη) του πανελληνίου σχολικού δικτύου (ΠΣΔ). Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές/τριες και από τις τρείς τάξεις Γυμνασίου οι οποίο αξιολογήθηκαν ηλεκτρονικά με το παραπάνω σύστημα και διατύπωσαν τις απόψεις από την εμπειρία αυτή μέσα από ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο ολίγων ερωτήσεων. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των συμμετεχόντων για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων από την εφαρμογή του ΣΗΑ.