6977301725
6974479464
6972038117
Παράγοντες που επηρεάζουν την γονεϊκή επιλογή σχολείου
Παράγοντες που επηρεάζουν την γονεϊκή επιλογή σχολείου
Περίληψη:

Η παγκοσμιοποίηση και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές επιτάσσουν μεταρρυθμίσεις ώστε να ανταποκριθούν τα εκπαιδευτικά συστήματα στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η ελεύθερη γονεϊκή επιλογή σχολείου αποτελεί μέτρο αυτών των πολιτικών και σημαίνει ότι οι γονείς μπορούν να διαλέξουν το σχολείο που επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους ανεξάρτητα από την χωροταξική κατανομή που ορίζει η νομοθεσία. Ως νεοφιλελεύθερη ιδεολογία θεωρείται ότι συνδέει το χώρο της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η παρούσα ποσοτική έρευνα διερευνά τα κριτήρια με τα οποία οι γονείς επιλέγουν το δημοτικό σχολείο φοίτησης των παιδιών τους και αν τα κριτήρια επιλογής σχετίζονται με το μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο των γονέων. Πενήντα (50) γονείς ανταποκρίθηκαν στην έρευνα μέσω της βολικής δειγματοληψίας και απάντησαν στις 24 ερωτήσεις ερωτηματολόγιου που σχεδιάστηκε και διαμοιράστηκε ηλεκτρονικά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η απόσταση του σχολείου από το σπίτι του γονέα/παππούδων και η καλή φήμη/ποιότητα της σχολικής μονάδας είναι τα δύο βασικά κριτήρια γονεϊκής επιλογής του σχολείου. Η συσχέτιση μεταξύ των δύο βασικών κριτηρίων επιλογής και του οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου των γονέων δεν ήταν στατιστικά σημαντική.