6977301725
6974479464
6972038117
Υποστήριξη εκπαίδευσης του μαθήματος Διοίκησης Διαδικασιών με τη χρήση Επιχειρησιακών Πληροφοριακών Συστημάτων
Υποστήριξη εκπαίδευσης του μαθήματος Διοίκησης Διαδικασιών με τη χρήση Επιχειρησιακών Πληροφοριακών Συστημάτων
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εντοπίσει τον ρόλο και τη συνεισφορά των Ολοκληρωμένων Επιχειρησιακών Πληροφοριακών Συστημάτων (Enterprise Resource Planning, ERP) στην εκπαίδευση, μέσω της επιχειρησιακής προσομοίωσης, προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα οι βασικές έννοιες της Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 189 προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη, στo πλαίσιo ενός μαθήματος, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου κι αφορούσε στη χρήση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Τα αποτελέσματά της έδειξαν ότι οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές θεωρούν -σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό- ότι οι ασκήσεις προσομοίωσης στο ERP κατά τη διάρκεια του μαθήματος είχαν σημαντική συνεισφορά στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων και στην αναγνώριση των βασικών εννοιών του αντικειμένου της Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών, που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας για τις επιχειρήσεις.