6977301725
6974479464
6972038117
Σχέση του αισθήματος αυτοαποτελεσματικότητας διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης κρίσεων
Σχέση του αισθήματος αυτοαποτελεσματικότητας διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης κρίσεων
Περίληψη:

Οι εκπαιδευτικοί ηγέτες ενδέχεται στις σχολικές τους μονάδες να αντιμετωπίσουν ποικίλες κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλη αναστάτωση και αναταραχή στην εύρυθμη λειτουργία τους. Με υψηλό αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων είναι δυνατόν να ανταποκριθούν με επιτυχία στους ηγετικούς τους ρόλους. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις των διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τη συμβολή του αισθήματος αυτοαποτελεσματικότητας στη διαχείριση κρίσεων στο χώρο του σχολείου. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 135 διευθυντές σχολικών μονάδων α/θμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ήταν άνδρες (68,89%). Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει, ότι οι διευθυντές είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τις στρατηγικές διαχείρισης κρίσης, ενώ δήλωσαν ότι διακατέχονται από πολύ έντονο αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας που αφορά την στρατηγική διαχείρισης της κρίσης.