6977301725
6974479464
6972038117
Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και μέσων στη μαθησιακή διαδικασία από τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και μέσων στη μαθησιακή διαδικασία από τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
Περίληψη:

Η τρέχουσα πανδημία COVID-19 έθεσε υπό έλεγχο τα παγκόσμια εκπαιδευτικά συστήματα μεταξύ των οποίων και το ελληνικό με την καθολική, σχεδόν αναστολή λειτουργίας όλων των δομών της εκπαίδευσης.. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του βαθμού και του τρόπου αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων και μέσων στη μαθησιακή διαδικασία από τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 96 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Αττικής, οι οποίοι συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο μέσω Google forms για τη διερεύνηση α) του βαθμού αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων και μέσων στη μαθησιακή διαδικασία, β) του τρόπου αξιοποίησής τους και γ) αναφορικά με το αν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων και μέσων στη μαθησιακή διαδικασία, φάνηκε πως το φύλο, η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την αξιοποίησή τους.