6977301725
6974479464
6972038117
Κίνητρα συμμετοχής σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κίνητρα συμμετοχής σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Περίληψη:

Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των κινητήριων δυνάμεων που υποκινούν τους/τις φοιτητές/τριες και αποφοίτους στην παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε μεθοδολογικό επίπεδο αξιοποιήθηκε η δειγματοληπτική έρευνα με τη χρήση του ερωτηματολογίου ως εργαλείου συλλογής δεδομένων. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 145 φοιτητές/τριες και απόφοιτους. Η συμμετοχή τους σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών φαίνεται ότι: α) εδράζεται κατά κύριο λόγο σε παράγοντες που συνδέονται είτε άμεσα είτε έμμεσα με την εργασία, β) διαφοροποιείται σε σχέση με το φύλο των ερωτώμενων. Οι γυναίκες παρακινούνται περισσότερο από την αναβάθμιση του βιογραφικού, γ) διαφοροποιείται, επίσης και από την ηλικία. Οι άνω των 46 ετών κινητοποιούνται περισσότερο από την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, δ) διαφοροποιείται και από την επαγγελματική προϋπηρεσία. Οι νεότεροι επαγγελματικά ερωτώμενοι παρακινούνται περισσότερο από την προσδοκία αλλαγής της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους, ενώ οι ερωτώμενοι με περισσότερα χρόνια για να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους.