6977301725
6974479464
6972038117
Η σχολική επίδοση των μαθητών επαγγελματικού λυκείου σε συνάρτηση της σχολικής αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης καθώς και των κινήτρων μάθησης
Η σχολική επίδοση των μαθητών επαγγελματικού λυκείου σε συνάρτηση της σχολικής αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης καθώς και των κινήτρων μάθησης
Περίληψη:

Το επαγγελματικό λύκειο προσφέρει στους αποφοίτους του τη δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος με τεχνική κατάρτιση. Ωστόσο, στη χώρα μας φαίνεται ότι η χαμηλή επίδοση των μαθητών επαγγελματικών λυκείων αποτελεί μείζον ζήτημα καθώς απασχολεί έντονα τους εκπαιδευτικούς της τεχνικής εκπαίδευσης. Καθημερινά, οι εκπαιδευτικοί των επαγγελματικών λυκείων προσκρούουν στην αδιαφορία των μαθητών τους καθώς και στην έλλειψη ενδιαφέροντος για τη σχολική μάθηση. Σύμφωνα με την παιδαγωγική ψυχολογία, παράγοντες που συντελούν στη χαμηλή σχολική επίδοση των μαθητών, αποτελούν η σχολική αυτοαντίληψη, η αυτοεκτίμηση καθώς και η έλλειψη εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων. Η παρούσα έρευνα διερευνά το μέγεθος της σχολικής αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης σε συνδυασμό με τα εξωτερικά και εσωτερικά κίνητρα μαθητών επαγγελματικού λυκείου δυτικής Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα της έρευνας συσχετίζουν τη σχολική αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψη με τη σχολική επίδοση των μαθητών. Επίσης, αναδεικνύεται ο ρόλος των κινήτρων ως προς τη σχολική μάθηση των μαθητών επαγγελματικού λυκείου.