6977301725
6974479464
6972038117
Συναισθηματική Νοημοσύνη και Επαγγελματική Ικανοποίηση Νηπιαγωγών
Συναισθηματική Νοημοσύνη και Επαγγελματική Ικανοποίηση Νηπιαγωγών
Περίληψη:

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης (ΣΝ) και της επαγγελματικής ικανοποίησης (ΕΙ) νηπιαγωγών της Περιφέρειας των Ιωαννίνων. H ΣΝ εκτιμήθηκε με την κλίμακα TEIQue-SF-30 των Petrides & Furnham με την οποία διερευνήθηκε το επίπεδο της ΣΝ καθώς και των τεσσάρων διαστάσεων της («Ευημερία», «Αυτοέλεγχος», «Συναισθηματικότητα» και «Κοινωνικότητα»). H Ε.Ι. εκτιμήθηκε με την κλίμακα ικανοποίησης των εκπαιδευτικών των Dinham & Scott. Η συγκεκριμένη κλίμακα, περιλαμβάνει πέντε διαστάσεις της επαγγελματικής ικανοποίησης: «Χαρακτηριστικά της εργασίας και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού», «Αλλαγή και βελτίωση στην εκπαίδευση», «Κλίμα, λήψη απόφασης και ηγεσία», «Κοινωνικές σχέσεις, επαγγελματική επιτυχία και ανάπτυξη» και «Συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών». Τα αποτελέσματα έδειξαν μια θετική συσχέτιση μεταξύ της ΣΝ και της ΕΙ των νηπιαγωγών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα. Δεδομένης της σημασίας της συναισθηματικής νοημοσύνης για την εργασιακή ικανοποίηση και το παιδαγωγικό έργο, είναι σκόπιμο να αναπτύσσονται δεξιότητες και να δημιουργούνται εμπειρίες που συμβάλουν στην συναισθηματική νοημοσύνη των νηπιαγωγών.