6977301725
6974479464
6972038117
Ερευνητικά έργα βασισμένα στα WebGIS (WebGIS-Based Projects) ως μέσο βελτίωσης των χωρικών συνηθειών του νου των μαθητών
Ερευνητικά έργα βασισμένα στα WebGIS (WebGIS-Based Projects) ως μέσο βελτίωσης των χωρικών συνηθειών του νου των μαθητών
Περίληψη:

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος για τη σχολική εκπαίδευση, το οποίο ενσωματώνει τη διδακτική μεθοδολογία PBL υποστηριζόμενη από την τεχνολογία των Web-GIS. Για να διερευνηθεί εάν το προτεινόμενο μαθησιακό περιβάλλον επιδρά στις Χωρικές Συνήθειες του Νου των μαθητών (Spatial Habits of Mind), διεξήχθη μία οιονεί πειραματική έρευνα σε 58 μαθητές της Α’ και Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου. Σύμφωνα με το σενάριο της εκπαιδευτικής παρέμβασης, οι μαθητές σχεδίασαν και υλοποίησαν στα πλαίσια του προαναφερθέντος μαθησιακού περιβάλλοντος, τρία ερευνητικά έργα (Projects) με θέματα από την τοπική και ευρύτερη κοινωνία. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αποκάλυψαν ότι η ολοκλήρωση από τους μαθητές ενός έργου που βασίζεται στα Web-GIS βελτιώνει τις Χωρικές Συνήθειες του Νου τους, οι οποίες ενισχύονται περαιτέρω όταν εφαρμόζεται επιτόπια έρευνα στο πεδίο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα της τοπικής κοινότητας ενώ δεν υπάρχει εμφανής διαφοροποίηση μεταξύ των φύλων.