6977301725
6974479464
6972038117
Συναισθηματική νοημοσύνη και αποτελεσματικότητα διοίκησης στον χώρο του σχολείου. Αισθησιακή νοημοσύνη: Νέος τύπος νοημοσύνης
Συναισθηματική νοημοσύνη και αποτελεσματικότητα διοίκησης στον χώρο του σχολείου. Αισθησιακή νοημοσύνη: Νέος τύπος νοημοσύνης
Περίληψη:

Κύριος στόχος της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι να διερευνήσει την επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης του διευθυντή σχολικής μονάδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης. Η συναισθηματική νοημοσύνη μελετάται ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας και τα κριτήρια αποτελεσματικότητας περιστρέφονται γύρω από το τρίπτυχο: α. χαρακτηριστικά, β. τρόπος άσκησης διοίκησης, γ. στυλ ηγεσίας και ηγετικό πρότυπο του διευθυντή. Παράλληλα, διερευνώνται τα ηγετικά πρότυπα που υιοθετούν οι διευθυντές και ο συσχετισμός αυτών με την αποτελεσματικότητα της διοίκησης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο και υποκείμενα της ερευνητικής μελέτης ήταν διευθυντές και εκπαιδευτικοί σχολείων της περιφέρειας Αττικής. Τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας αναδεικνύουν ως βασικούς παράγοντες της συναισθηματικής νοημοσύνης για την αποτελεσμα¬τικότητα της διοίκησης του διευθυντή, τον αυτοέλεγχο και την κοινωνικότητα. Παράλληλα αποδεικνύεται η θεωρία του Ιωάννου Γ. Τσάτσαρη, περί «οργανικής αισθησιακής λειτουργίας του ατόμου» και αναδύεται ένας νέος τύπος νοημοσύνης, που η ερευνήτρια ονομάζει «αισθησιακή νοημοσύνη».