6977301725
6974479464
6972038117
Ποιοτική έρευνα εφαρμογής ενός σχεδίου εξ αποστάσεως διδασκαλίας του ποιήματος «Γεια σου χαρά σου Βενετιά», στη Γλώσσα της Γ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου
Ποιοτική έρευνα εφαρμογής ενός σχεδίου εξ αποστάσεως διδασκαλίας του ποιήματος «Γεια σου χαρά σου Βενετιά», στη Γλώσσα της Γ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου
Περίληψη:

Η παρούσα εργασία είναι μια ποιοτική έρευνα που έγινε στους είκοσι πέντε μαθητές της Γ΄ Τάξης του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, αφού αρχικά σχεδιάστηκε ένα σχέδιο εξ αποστάσεως διδασκαλίας για το γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας και συγκεκριμένα του ποιήματος «Γεια σου χαρά σου Βενετιά» του Νίκου Γκάτσου, στη συνέχεια εφαρμόστηκε εξ αποστάσεως στην ηλεκτρονική τάξη την περίοδο της πανδημίας και στη συνέχεια με τη μέθοδο της παρατήρησης και του Focus Group συλλέχθηκαν δεδομένα και βγήκαν τα αντίστοιχα συμπεράσματα. Την περίοδο της πανδημίας του Covid-19 ήταν και είναι ακόμη απαραίτητη και επιβεβλημένη η εξ αποστάσεως διδασκαλία, για αυτόν τον λόγο σχεδιάστηκε αυτή η πρακτική και υλοποιήθηκε σύγχρονα μέσω της πλατφόρμας WeBex και ασύγχρονα μέσω της πλατφόρμας e-me. Σκοπός ήταν να διερευνηθεί αν οι μαθητές με την ενεργητική τους συμμετοχή μέσω της ανεστραμμένης τάξης κατανόησαν έννοιες από τη συγκεκριμένη ενότητα και αν επιτεύχθηκαν οι προσδοκώμενοι στόχοι. Έτσι, παρουσιάζεται η ταυτότητα του σεναρίου, η ροή του, το πλαίσιο υλοποίησης, τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία/μέσα, ο χρονοπρογραμματισμός του και ένα φύλλο εργασίας για τους μαθητές