6977301725
6974479464
6972038117
Μια διαθεματική εκπαιδευτική παρέμβαση για την αυτοαντίληψη και την εικόνα σώματος
Μια διαθεματική εκπαιδευτική παρέμβαση για την αυτοαντίληψη και την εικόνα σώματος
Περίληψη:

Η εφηβεία είναι καθοριστική ηλικία που επιδρά στην εικόνα σώματος και στην αυτοεκτίμηση. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της διατροφής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υλοποιήθηκε μια διαθεματική εκπαιδευτική παρέμβαση δύο διαφορετικών μαθημάτων, που εμπλέκει το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών και της Οικιακής Οικονομίας. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει την αυτοαντίληψη των μαθητών για την εικόνα σώματος και επιπλέον, να διερευνήσει εάν μία διαθεματική εκπαιδευτική παρέμβαση θα μπορούσε να τη βελτιώσει. Μία σύντομη εκπαιδευτική παρέμβαση 6 διδακτικών ωρών περιλάμβανε τον μύθο του Αισώπου «Η ομορφιά δεν είναι το παν». Εφαρμόστηκαν παιδαγωγικές μέθοδοι, όπως η βιωματική, η ομαδική και δραστηριοκεντρική. Η αποδοχή του σώματος στους εφήβους αξιολογήθηκε από ένα ερωτηματολόγιο. Το δείγμα της έρευνας ήταν 55 μαθητές 12 ετών, που απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο με την αποδοχή του σώματος πριν και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση. Η μέση τιμή του βαθμού ικανοποίησης του δείγματος ποικίλε από «αρκετά» έως «πάρα πολύ» για όλους τους μαθητές και ήταν υψηλότερη από προηγούμενη έρευνα. Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο και στην αποδοχή του σώματος, στο φύλο και σε συγκεκριμένα μέρη του σώματος, στο φύλο και στο ύψος, στο φύλο και στο βάρος πριν και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση. Αν και δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση στο βαθμό ικανοποίησης των εφήβων για την εικόνα σώματός τους πριν και μετά τη βραχύχρονη παρέμβαση, οι μαθητές έλαβαν ικανοποίησης από τη μαθησιακή διαδικασία, τα εκπαιδευτικά οφέλη της αφήγησης και συνειδητοποίησαν τη σημασία της θετικής εικόνας σώματος για κάθε πτυχή της ζωής τους. Απαιτείται σαφώς περαιτέρω έρευνα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σχετικά με την εικόνα σώματος των μαθητών. Οι διαθεματικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις μπορεί να συνεισφέρουν στον εγγραμματισμό της υγείας των μαθητών.