6977301725
6974479464
6972038117
Οι μαθητές του Λυκείου εφαρμόζουν τη θεωρία στην πράξη ανακυκλώνοντας υλικά και απορρίμματα
Οι μαθητές του Λυκείου εφαρμόζουν τη θεωρία στην πράξη ανακυκλώνοντας υλικά και απορρίμματα
Περίληψη:

Η ανακύκλωση είναι η διαδικασία επαναχρησιμοποίησης διαφόρων υλικών που δεν είναι πλέον χρήσιμα για τον άνθρωπο στην τρέχουσα κατάστασή τους. Τα απόβλητα γενικά μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα αγαθά με αυτή τη διαδικασία. Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης των μαθητών με την ανακύκλωση όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τους μαθητές να συλλέξουν ανακυκλώσιμα αντικείμενα σε σακούλες για μια περίοδο δύο εβδομάδων και να τα ταξινομήσουν ανάλογα με την ύλη τους, αφού τα καταγράψουν σε είδος και αριθμό. Έρευνες δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανακυκλωμένων αντικειμένων είναι τα πλαστικά, σε ποσοστό 46%, τα χαρτικά 37%, το γυαλί 12%, οι ηλεκτρικές συσκευές 4% και ο λευκοσίδηρος με πολύ μικρό ποσοστό 1%. Επίσης, οι καταγραφές των ανακυκλώσιμων υλικών ήταν μερικώς διαφοροποιημένες σε σχέση με το φύλο των μαθητών. Μέσα από την δραστηριότητα αυτή οι μαθητές συνειδητοποίησαν το ρόλο και τη σημασία της ανακύκλωσης στην φύση και η έρευνά τους αύξησε την κατανόηση και το σεβασμό τους για το περιβάλλον.