6977301725
6974479464
6972038117
Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τη χρήση εφαρμογών εκπαιδευτικής τεχνολογίας στα Μαθηματικά σε τάξεις Ειδικής Αγωγής
Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τη χρήση εφαρμογών εκπαιδευτικής τεχνολογίας στα Μαθηματικά σε τάξεις Ειδικής Αγωγής
Περίληψη:

Η χρήση των δυνατοτήτων των εφαρμογών της τεχνολογίας μπορεί να συμβάλει/συνεισφέρει σε καινοτόμες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Ωστόσο, η προστιθέμενη παιδαγωγική τους αξία στην πρακτική εκμάθηση των Μαθηματικών εξαρτάται από τον σχεδιασμό της χρήσης τους. Σ’ αυτό το πλαίσιο, εμπειρικές έρευνες δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη μαθησιακή διαδικασία κατά τη διδασκαλία των Μαθηματικών. Σκοπός αυτής της μελέτης/εργασίας ήταν να προσδιορίσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για τη χρήση εφαρμογών εκπαιδευτικής τεχνολογίας στις τάξεις τους. Διεξήχθη ποσοτική έρευνα με ημιδομημένες συνεντεύξεις δεκαπέντε εκπαιδευτικών που εργάζονται σε ειδικά σχολεία στην Ελλάδα. Χρησιμοποιήθηκαν η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου και ορισμένα συγκεκριμένα θέματα για την ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής αναγνωρίζουν/αποδέχονται την ικανότητά τους στη χρήση τεχνολογικών εφαρμογών και υιοθετούν θετική στάση απέναντι σ’ αυτές, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.