6977301725
6974479464
6972038117
Ερμηνεύοντας τα στατιστικά στοιχεία του eTwinning: Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας
Ερμηνεύοντας τα στατιστικά στοιχεία του eTwinning: Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας
Περίληψη:

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει σε βάθος την επίδοση των σαράντα-τεσσάρων χωρών, οι οποίες συμμετείχαν στην απονομή Ευρωπαϊκής Ετικέτας Ποιότητας. Οι βραβεύσεις αυτές θέτουν ένα πεδίο συναγωνισμού για τους εκπαιδευτικούς των χωρών αυτών. Η ανάλυση επιχειρεί να προσδιορίσει τους παράγοντες που διαφοροποιούν την επίδοση κάθε χώρας, κάνοντας χρήση ποσοτικών μεθόδων (περιγραφική και επαγωγική στατιστική). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η κατάταξη των χωρών δεν είναι καθόλου τυχαία. Αντιθέτως, μπορεί να ερμηνευτεί από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας, τα οποία λειτουργούν ως αξιόπιστα μέσα πρόγνωσης της επίδοσης. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν τη γεωγραφική θέση της χώρας, το εθνικό εισόδημα ή την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η σε βάθος εξέταση που παρέχει η ανάλυση μπορεί, επίσης, να χρησιμεύσει ως εργαλείο για μελλοντική χρήση, για την ερμηνεία περισσότερων παρόμοιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.