6977301725
6974479464
6972038117
Μια ποσοτική έρευνα αναφορικά με τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στον Καθολικό Σχεδιασμό για τη Μάθηση κατά την περίοδο του COVID-19.
Μια ποσοτική έρευνα αναφορικά με τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στον Καθολικό Σχεδιασμό για τη Μάθηση κατά την περίοδο του COVID-19.
Περίληψη:

Η συμπεριληπτική και δίκαιη εκπαίδευση έγινε βασικός σκοπός του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση του COVID-19 και το συνακόλουθο κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων. Καθώς ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση (ΚΣΜ) εμφανίζεται στη σχετική βιβλιογραφία ως βασική παιδαγωγική προσέγγιση που ανταποκρίνεται σε αυτές τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση για όλους, αποδοχή οποιασδήποτε διαφορετικότητας, ισότητα και αποτελεσματικότητα, η έρευνά μας είναι μια προσπάθεια να διερευνήσουμε τις στάσεις των εκπαιδευτικών στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση προς τον Καθολικό Σχεδιασμό για τη Μάθηση μέσω μιας ποσοτικής μεθόδου έρευνας αυτής του ερωτηματολογίου. Πιο συγκεκριμένα, προσπαθούμε να αξιολογήσουμε εάν οι εκπαιδευτικοί είναι πραγματικά έτοιμοι να εφαρμόσουν το Universal Design for Learning, τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίζουν και εάν είναι εφικτή η εφαρμογή του στη διαδικτυακή μάθηση.